CENTRUM OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW

Kompleksowe Wsparcie w Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce.

Poradnictwo Prawne oraz Przygotowywanie Dokumentacji.

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Dodatkowo karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej, uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

– posiada ważny dokument podróży,
– potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
– posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
– nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

 
 
Работать для людей, которые любят строить что-то для других, как правило, хорошая атмосфера. Мне не хватает работы в делегации. После 15 лет работы в явке я ищу что-нибудь на месте.
Dmytro
Robotnik Budowlany
Я работаю в компании всего полгода, и это мой первый контракт. Я думаю, что они определенно заслуживают льгот: - Вознаграждение - свободная рабочая атмосфера
Igor
Robotnik

 Zezwolenie na pobyt czasowy

• Zezwolenie wydawane na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.
• Czas załatwienia sprawy od 3 miesięcy
• Wydawane przez właściwego Wojewodę ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.
 
Skutecznie poprowadzimy twoje postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium całej Polski. Napisz do nas!
 
 

 1. Praca i pobyt

Pracujesz albo zamierzasz zacząć pracę w Polsce ? Nie chcesz co roku wyjeżdżać do kraju pochodzenia w celu wyrobienia wizy? – Możesz złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w Polsce, a my Ci z chęcią w tym pomożemy!
Nie zwlekaj – umów się na darmową wstępną konsultację!
 
 

 2. Student

Jesteś studentem polskiej uczelni wyższej? Studiujesz w trybie stacjonarnym? Możesz zapomnieć o corocznych aplikacjach wizowych, staniu w kolejkach do złożenia wniosku itd. – Pomożemy ci uzyskać kartę pobytu ze względu na studia! – Umów się na darmową wstępną konsultację i zadecyduj!
 
 

 3. Pobyt z obywatelem

 
 

 4. Pobyt z cudzoziemcem

 
 

 5. Działalność gospodarcza

Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium RP? Dużo pracujesz i nie masz dużo wolnego czasu? Możemy pomóc Ci zaoszczędzić parę miesięcy dla siebie ! – Pomożemy Ci złożyć wniosek o pobyt czasowy na terytorium Polski nawet na 3 lata ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.
Skontaktuj się z naszym działem prawnym!
 
 

 Zezwolenie na pobyt stały

• Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane na czas nieoznaczony. Karta pobytu jest ważna przez 10 lat i po tym okresie jest wymieniana.
• Na podstawie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP bez zezwolenia na pracę ( co nie dotyczy innych krajów UE).
• Zezwolenie na pobyt stały uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni w okresie 180 dni w celu turystycznym.
 
 

 Rezydent

• Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej to typ zezwolenia uprawniający do pobytu stałego na terytorium Polski. Decyzja jest wydawana na czas nieoznaczony, a karta pobytu na okres 5 lat ( po 5 latach należy kartę wymienić).
 
• Kto może wnioskować ?
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta może złożyć cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:
 
– przebywa na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku;
– posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu;
– posiada ubezpieczenie zdrowotne;
– posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego na poziomie min B1
 
 

 Obywatelstwo

 
 

 1. Nadanie obywatelstwa

 
 

 2. Z mocy prawa

 
 

 Praca

 
 

 1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

• Pracę na podstawie oświadczenia może zostać powierzona obywatelom Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Armenii oraz Republiki Mołdawii.
• Ta praca nie jest związana z działalnością sezonową.
• Okres wykonywania pracy nie może przewyższać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
• Jest wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z adresem siedziby pracodawcy.
 
Termin załatwienia sprawy od 3 do 14 dni roboczych. W sprawach szczególnie skomplikowanych 30 0 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Masz pytania czy jesteś zainteresowany ? – Skontaktuj się z nami.
 
 

 2. Zezwolenie na pracę

a) Typ A
Zezwolenie na pracę typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajduję się na terytorium RP.
 
• Zezwolenie jest wydawane przez właściwego Wojewodę ze względu na adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania pracodawcy.
• Czas załatwienia do 30 dni kalendarzowych ( w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni).
• Zezwolenie jest wydawane na okres krótszy niż 3 miesięcy – 50 zł; powyżej 2 miesięcy – 100 zł.
 
1.1 Pracodawca KRS
1.2 Pracodawca CEIDG
1.3 Pomoc domowa
1.4 Agencja Pracy
b) Typ B
 
 

 3. Praca sezonowa

 
 

Inne usługi

 
 

1. Pracodawca

a) Chcę zatrudnić cudzoziemca
b) Obowiązki pracodawcy 
c) Kary za nielegalne zatrudnienie
 
 

2. Zaproszenie gościnne

 
 

3. Uzyskanie numeru PESEL

 
 

4. Zameldowanie czasowe i stałe

 
 

5. Rozliczenie deklaracji PIT

 
 

6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 
 

7. Opinia Starosty

 
 
 
 

PRZEDŁUŻENIE OKRESU POBYTU I PRACY W CZASIE PANDEMII

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, epidemią COVID-19 wprowadzone zostały przepisy umożliwiające legalne pozostanie na terytorium RP osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski. Uwaga ! Przepisy dotyczą cudzoziemców, których termin na złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. przedłużeniu ulegają : • legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, • okresy ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca • terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu, • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Termin ważności ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie. Odpowiednio przepisy mają zastosowanie do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Masz pytania? – Napisz albo zadzwoń do nas!

PRZYSPIESZENIE WYDANIA DEZYZJI WOJEWODY

Co trzeci Cudzoziemiec spotyka się z nieuzasadnionym przedłużeniem procedury wydania zezwolenia na pobyt albo zezwolenia na pracę. W ww. sytuacji mamy do czynienia z bezczynnością organu administracji publicznej.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wobec bezczynności organu adm. publicznej na podstawie art. 37 KPA Stronie ( Cudzoziemcowi) przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, gdy: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Jeżeli spotkała Cię podobna sytuacja, jeśli czekasz na decyzje powyżej 3 miesięcy, NIE ZWLEKAJ - skontaktuj się z Nami!

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Adres:

ul. Świętokrzyska 18
lok. 329, 00-052, Warszawa

Email:

info@kartapobytu.eu

Telefon:

+48 570 117 723

Godziny Pracy

Pon-Pt 9:00-17:00